OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení hosté,

ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás zcela zásadní. Proto věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných v našem ubytovacím zařízení!

Vaším hostitelem, a tedy osobou zodpovědnou pro zpracování Vašich údajů je společnost:

Jeseniova 49 s.r.o., se sídlem Plzeňská 155/113, Praha 5 – Košíře, IČ: 210 50 465, DIČ: CZ21050465

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

•      abychom Vám mohli poskytnout ubytovací služby (tedy uzavření přímé smlouvy)

•      spravovat a doplňovat rezervace a registrace

•      pro účely, které vyžadují platné zákony, předpisy nebo jiné smlouvy

•      abychom mohli splnit naše obchodní potřeby a právní závazky

•      řídit náš vztah s Vámi a (pokud je to relevantní) s organizací, kterou zastupujete, včetně poskytování informací o našich produktech a službách

•      recepční služby

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud jste cizinci, musíme plnit povinnosti dle zákona č.326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a vést domovní knihu, kde máme za povinnost evidovat následující osobní údaje: počátek a konec ubytování, jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, trvalé bydliště v zahraničí, účel pobytu v České republice. Domovní knihu uchováváme po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu jsme povinni uschovávat po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.

Podle zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích máme povinnost platit poplatek za ubytování a vést evidenční knihu, kde musíme evidovat následující osobní údaje: počátek a konec ubytování, jméno (a), příjmení, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, trvalé bydliště, účel pobytu. Plátce poplatku (tedy my) je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Pokud Vám vystavujeme fakturu (či jiný daňový doklad), tento má zákonné náležitosti obsahující Vaše osobní údaje (mj. identifikace Vás jakožto hosta, charakter naší služby a další relevantní informace) a bez nich nelze doklad vystavit. I pro účely povinností dle předpisů o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty musíme zpracovávat Vaše údaje a uchovávat po dobu dokonce 10 let.

V okamžiku poptávky na ubytování se stáváte našimi klienty. Protože je slušností a naší povinností Vám odpovědět, získáváme tak Vaše osobní údaje pro komunikaci s Vámi. Osobní údaje zpracovávané za účelem ubytování budou zpracovány po celou dobu, kdy ubytování trvá a dále pak po dobu 6 měsíců od konce ubytování za účelem případných reklamací. Jméno, příjmení, adresa bydliště a komunikaci s Vámi budeme uchovávat po dobu 3 let od ukončení ubytování za účelem evidence případných nároků v právních sporech. V průběhu tohoto časového úseku, Vám čas od času Vám zašleme informace a novinky

o našich službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit (způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení). I zde jde o naše oprávněné zájmy.

3. Od koho osobní údaje získáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás, ať už přímo nebo přes smluvního zprostředkovatele, u kterého jste si pro svůj pobyt vybrali náš hotel a odsouhlasili obchodní podmínky a zpracování Vašich osobních údajů. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte je aktualizovat.

Osobní údaje předáváme příslušnému obecnímu úřadu (zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích), cizinecké policii (dle zákona č.326/1999 Sb.), finančnímu úřadu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) a jiným orgánům státní kontroly v případě, že taková oprávněná situace nastane.

4. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme?

Pro účely evidence a zpracování rezervací, vystavování účetních dokladů využíváme softwarový rezervační a recepční systém Better Hotel, našeho smluvního partnera: Mevris Group s.r.o., IČO: 024 65 345, DIČ: CZ024 65 345, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, na základě licenčního ujednání.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky a manuálně našimi zaměstnanci, resp. osobami pověřenými správou recepce. Veškeré tyto osoby mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu využíváme následující prostředky zabezpečení:
Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje apod.